Homes for sale - NKA Amadahi Park, Lot 28 B, Spirit Lake, ID 83869 ...